zaloguj się

Warunki gwarancji


Ogólne warunki udzielonej gwarancji


 1. Odpowiedzialność Producenta wobec klienta za wady sprzedanych produktów oparta będzie wyłącznie na gwarancji.

 2. Strony przyjmują, iż gwarantem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest ECOFLOW Sp. z o.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz.

 3. Strony przyjmują, iż odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych produktach.

 4. Gwarancja dotyczy produktów użytkowanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Producent gwarantuje, że sprzedawane przez niego produkty nie powinny wykazać wad konstrukcyjnych, materiałowych ani jakościowych (wad fizycznych) przez okres 24-u miesięcy (czas trwania gwarancji) od daty wydania ich Klientowi w normalnych warunkach użytkowania określonych w instrukcji użytkowania urządzenia.

 6. Obowiązki Producenta wynikające z gwarancji polegają bądź na wymianie produktu na nowy bądź na jego naprawie.

 7. Producent sam według własnego uznania ustala sposób realizacji obowiązku wskazanego powyżej.

 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu.

 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.

 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wykorzystywania do pracy produktu wody lub innych cieczy transferu ciepła o parametrach niezgodnych z określonymi w instrukcji użytkowania. Taka okoliczność jest równoznaczna z użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

 11. Gwarancja nie obejmuje wad, spowodowanych chemiczną lub elektrostatyczną korozją, jak również powstałych przez ciała stałe, mogące prowadzić do nieregularnego obiegu wody.

 12. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak w szczególności kółka, uszczelki i grzałki.

 13. Wykonujący uprawnienia z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć produkt do producenta na jego koszt, do siedziby zakładu ECOFLOW Sp. z o.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz wyłącznie jeśli koszt dostawy został zaakceptowany przez Producenta. W przeciwnym przypadku Producent jest uprawniony do samodzielnego odebrania produktu od użytkownika.

 14. Producent w terminie 14 dni od dostarczenia produktu dokona jego diagnostyki celem ustalenia wady fizycznej objętej gwarancją.

 15. W przypadku ustalenia, iż produkt nie posiada wad fizycznych objętych gwarancją, Producent nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych z dostarczeniem produktu do Producenta.

 16. O wynikach diagnostyki Producent informuje zainteresowany podmiot na piśmie.

 17. Producent w terminie 30 dni od zakończenia diagnostyki, według własnego uznania dokona naprawy lub wymiany produktu.

 18. Po dokonanej naprawie lub wymianie użytkownik na własny koszt i ryzyko odbiera produkt od Producenta.

 19. Użytkownik traci uprawniania wynikające z gwarancji w przypadku nie dokonywania przeglądów okresowych produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji użytkowania. Dokonywanie przeglądów okresowych musi być potwierdzone w dokumentacji produktu.

 20. Koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii dokonywanych przeglądów okresowych produktu.

 21. Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia przez Producenta szkody w postaci strat i utraconych korzyści spowodowanych przestojem linii produkcyjnych wywołanych wadami produktu.