zaloguj się

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018

Bydgoszcz, dnia 24.07.2018 

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 

dotyczące dostawy półautomatu spawalniczego wraz z oprzyrządowaniem(zestaw spawalniczy do spawania wymienników ciepła) w ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0413/17 pod tytułem „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego modułowego systemu chłodniczego" dla którego firma ECOFLOW sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 1/1.1.1/2017

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

ECOFLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz), wpisana pod numerem 0000494945 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542923519, REGON 341535843, kapitał zakładowy 100.000,00 zł Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.ecoflow.pl/

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

 1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego

25.07.2018

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Termin składania ofert mija 01.08.2018r. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2018 r.
 3. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji na adres: biuro@ecoflow.pl.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert .

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone są podmioty, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zleceń.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta.
 4. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).
 5. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o tym, że dostarczony w ramach realizacji umowy sprzęt jest wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2000 roku i nie jest to sprzęt, który był w ciągu 7 lat wstecz współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.
 1. Termin realizacji przedmiotu oferty

Dostarczenie i instalacja u Zamawiającego przedmiotu oferty planowane jest na termin nie później niż do 31.08.2018 roku. Ostateczny termin realizacji będzie uzależniony od podpisania umowy leasingowej na przedmiot oferty.

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest dostawa oraz konfiguracja półautomatu spawalniczego(zestaw spawalniczy do spawania wymienników ciepła) wg poniższej specyfikacji w siedzibie Zamawiającego. Nabycie przedmiotu postępowania ofertowego zostanie dokonane w formie leasingu. Wybór leasingodawcy nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.Specyfikacja parametrów półautomatu spawalniczego (zestaw spawalniczy do spawania wymienników ciepła)składającego się z :
1. Technologia spawania: MIG/MAG/TIG/MMA - źródło prądu 500A@75% -zasilanie 3x400V - podajnik drutu 0-30m/min - agregat chłodzenia wodnego - synergia, puls, - uchwyt spawalniczy
2. Technologia spawania: orbitalne TIG - źródło prądu 250A - sterowanie mikroprocesorowe dedykowane do spawania orbitalnego
Wyposażenie dodatkowe

  - głowica do spawania rur z dnem sitowym z oprzyrządowaniem do rur Ø10- Ø10,5 - głowica do spawania zewnęrznego rur z zaciskami głowicy dla średnic: 21,3mm; 26,9mm;48,3mm; 60,3mm - przewód masowy, - Maszyna może być używana jednak nie starsza niż z 2000r.; - Maszyna musi posiadać deklarację zgodności CE; - Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konfiguracji przedmiotu oferty.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty specyfikacji przedmiotu zamówienia potwierdzającej spełnienie powyższych parametrów.

 1. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)

42662100-5

 1. Kryteria wyboru oferty
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
 • Całkowita cena netto w PLN za półautomat spawalniczy wraz z wyposażeniem wyszczególnioną w punkcie 8 - waga 100%;

Cena oferty ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia otwarcia ofert. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny. 
Punkty za kryterium zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena netto oferty najniższej / Cena netto oferty badanej x 100% = ilość punktów;

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej sumy punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ich ustaloną wagę. Ilości punktów będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 2. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
 3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
 2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Datę przygotowania i termin ważności oferty;
  2. Cenę za wykonanie całości zamówienia;
  3. Odniesienie do zamieszczonego w zapytaniu kryterium wyboru oferty;
  4. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;
  5. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego;
 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

 1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych; 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta.
Załącznik nr 1 Wzór OfertyDotyczy zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018

Oferent:
......................................... (Nazwa , ew. pieczęć oferenta)

Do Zamawiającego: ECOFLOW Sp. z o.o.
ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018 dotyczącego dostawy półautomatu spawalniczego

Dotyczy Projektu, pod tytułem „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego modułowego systemu chłodniczego", na który przyznano dofinansowanie w ramach 1. osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 1/1.1.1/2017.
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 dotyczące dostawy półautomatu spawalniczego działając w imieniu Oferenta, składam niniejszą ofertę: I. Dane Oferenta

Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP, REGON
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Data przygotowania oferty

II. Warunki oferty Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania Przedmiotu Zamówienia w określonym czasie zawartym w zapytaniu ofertowym. Niniejsza oferta odnosi się do półautomatu spawalniczego , która jest zgodna z opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/1.1.1/2018

W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:

Nazwa kryterium Warunki oferenta
Całkowita cena netto w PLN/EUR za całość zamówienia Cena netto
podatek VAT
Cena Brutto

Ponadto oświadczam/-y, że:

 1. Zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
 2. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w zapytaniu ofertowym.
 3. Oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone w ww. zapytaniu ofertowym.
 4. W przypadku sprzętu używanego zostanie wystawiona deklaracja określająca pochodzenie przedmiotu zapytania ofertowego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.

Załączniki do oferty: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;Oświadczenie oferenta, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2000 roku i nie jest to sprzęt, który był w ciągu 7 lat wstecz współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych.

 1. Specyfikacja oferowanego sprzętu potwierdzająca, iż jego parametry są nie gorsze od wymienionych w zapytaniu ofertowym.


..........................................................................................Data i podpis (ew. również pieczęć) osoby reprezentującej Oferenta

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018
..............., dn. ..................

Oferent: Nazwa Adres

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
................................................... data i podpis Oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018
..............., dn. ..................Oferent: Nazwa Adres Dane kontaktowe

Oświadczenie oferenta


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 oświadczam, że oferowany w ramach odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe sprzęt jest (zaznaczyć właściwą opcję):

 • sprzętem nowym nieużywanym

 • sprzętem używanym wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2000 roku i nie jest to sprzęt, który był w ciągu 7 lat wstecz współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych.................................................... data i podpis Oferenta