zaloguj się

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/2017


Bydgoszcz, dnia 22.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/2017.

dotyczące wyboru kadry naukowej do realizacji projektu „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego segmentowego agregatu chłodniczego”, do pełnienia funkcji Eksperta.

Współpraca na podstawie umowy zlecenia jest planowana w ramach projektu, dla którego ECOFLOW Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka MŚP.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

ECOFLOW Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz), wpisana pod numerem 0000494945 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542923519, REGON 341535843, kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ecoflow.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane zgodnie zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego.

 1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego

22.06.2017

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert mija 29.06.2017r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji na adres biuro@ecoflow.pl

 3. Termin otwarcia ofert: 30.06.2017;

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą winien wynosić przynajmniej 30 dni od daty jej złożenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone są osoby posiadające:

  1. Wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze plastycznej obróbki metali.

  2. Stopień naukowy min. dr inż.

  3. Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prac B+R w obszarze plastycznej obróbki metali.

 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 2. Oferent powinien zagwarantować realizację prac B+R w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.

 1. Termin realizacji przedmiotu oferty

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: 01.10.2017

Planowany termin zakończenia realizacji prac: 31.03.2021

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie Eksperta w zespole badawczo-rozwojowym w ramach projektu „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego segmentowego agregatu chłodniczego” – 1 osoba, z którą zostanie podpisana umowa zlecenie.

W ramach projektu będą przeprowadzane prace dotyczące:

 • Zaprojektowania i opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego wymiennika ciepła,

 • Opracowanie projektów wymienników ciepła o konstrukcji modułowej

 • Opracowanie koncepcji instalacji elektrycznej i systemu sterowania oraz metod regulacji w układzie wielosegmentowym,

 • Konstrukcja prototypu i weryfikacja jego działania.

Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 10 - 120 godz./miesiąc

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie technologii wytwarzania zdefiniowanych kształtów wymiennika ciepła,

 • Opracowanie metodologii wytwarzania połączeń pomiędzy różnymi metalami wykorzystywanymi do budowy wymiennika ciepła,

 • Prace w zakresie konstrukcji modeli i prototypów planowanych urządzeń,

 • Inne zadania wynikające z zakresu merytorycznego projektu.

 1. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73110000-6 Usługi badawcze

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

 1. Kryteria wyboru oferty

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. stawka za godzinę pracy – 80 pkt.

  2. Deklarowana miesięczna ilość godzin pracy w projekcie w zakresie 10 - 120 h – 20 pkt.

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium a) w skali od 0 do 80 punktów – liczone wg wzoru:

minimalna stawka godzinowa spośród nadesłanych ofert / stawka godzinowa rozpatrywanej oferty x 80,

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium b) w skali od 0 do 20 punktów – liczone wg wzoru:

Deklarowana miesięczna ilość godzin w projekcie / największa miesięczna ilość godzin pracy w projekcie spośród nadesłanych ofert x 20;

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do dwóch kryteriów wynosi 100.

 1. Oferta która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 2. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

 4. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

 2. Oferta powinna być złożona na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

 3. Oferta powinna zawierać:

  1. Datę przygotowania i termin ważności oferty;

  2. Odniesienie do zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty;

  3. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;

  4. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

 1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

 2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;

 3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:

 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

 2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

 1. Warunki unieważnienia postępowania

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/1.1.1/2017 dotyczące wyboru członka zespołu badawczego pełniącego funkcję Eksperta składam poniższą ofertę:

Dane oferenta

Imię Nazwisko

Adres

PESEL

Adres e-mail

Telefon

Parametry oferty

Data ważności oferty

Stawka godzinowa

Deklarowana miesięczna ilość godzin pracy w projekcie w zakresie 10 -120 h

Oświadczam, że spełniam wymogi udziału w postępowaniu opisane w punkcie 6.1 zapytania ofertowego.

……………………………………………

` data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

……………, dn. ………………

Wykonawca:

Imię i Nazwisko ……………………………………

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2017 oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………

data i podpis Wykonawcy